Weenen

Weenen

 

Kontakinligting

Leraar: Emeritus ds HAJ Viljoen, kontrakpos

Saakgelastigde: Mev D du Plessis, tel 036 354 1709

e-Pos: dawn@sve.co.za

Kerkgeboue: Sir Georgestraat Colenso en Andries Pretoriusstraat, Weenen

‘n Stukkie Geskiedenis

 

Die gemeente Weenen is van Pietermaritzburg afgestig en as ‘n afsonderlike gemeente verklaar op 12 September 1859 deur ‘n spesiale Ringskommissie, benoem deur die Transgariep Ring. By die eerste kerkraadsvergadering, gehou te Colenso, word diaken F Howell benoem as kassier en Diderik Jordaan as koster vir die Mariannekerk. Predikante was bitter skaars en eers in 1862 word die eerste leraar, ds J McCarter, in die gemeente bevestig.

 

Die hoeksteen van die huidige kerkgebou is in 1927 deur ds AM Murray gelê. Gedurende die amper 150 jaar van die gemeente se bestaan het 15 predikante die gemeente bedien. Die huidige leraar is ds. MJ Coetzee.

 

Weenen Kerkgebou