Fynnland

Fynnland

Kontakbesonderhede

  • Leraar: PJ van der Walt

  • Saakgelastigde: Mev JB Else
  • Kerkkantoor: tel/faks 031 466 4459, e-pos kerkkantoor@fynnland.ng.org.za
  • Kantoorure: Ma-Wo, Vr 08:00-13:00
  • Kerkgebou: Lighthouseweg, Bluff

          

 

Histories

 

Die afstigtingsvergadering was in die kerksaal van Durban-Suid. Die 427 lidmate is in 10 wyke verdeel en in Augustus 1955 is ds. DJ Smit as eerste leraar beroep. ‘n Saaltjie is op die leë erf wat van Durban-Suid as bruidskat ontvang is gebou, waar eredienste gehou kon word. Daar is ook ‘n pastorie gebou.  Die pragtige kerkgebou met sy baie simboliek is op 4 Mei 1963 in gebruik geneem.  Die toring simboliseer die Drie-Eenheid, waarop die geloof en voortbestaan van die gemeente berus. Dit inspireer ook die gemeente om hulle gedagtes te rig op die dinge wat daar Bo is – Kol 3:2.  Vandag word die 745 lidmate bedien deur dr H Eagleton.